FUJIFILM

Podmienky používania Internetového fotoštúdia

§1 Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto podmienky používania Internetového fotoštúdia (ďalej len "podmienky") obsahujú základné informácie o spôsobe objednávania fotografických služieb poskytovaných prostredníctvom portálu www.foto.fujifilm.sk a najmä spôsobe objednávania a preberania vyvolaných snímok.
 2. Vlastníkom portálu Internetové fotoštúdio (ďalej len "IFS") je spoločnosť FUJIFILM Europe GmbH. - organizačná zložka, Rybničná 40, 831 06 Bratislava, zapísaná v ORodd Po, vložka č. 1838/B, IČO 45497095, DIČ 4020281419.

§2 Podmienky vybavenia objednávky

 1. Osoba, ktorá používa servis IFŠ (ďalej len "klient") si môže objednať vyvolanie snímok prostredníctvom servisu IFŠ len po predošlej registrácii.
 2. Registrovaním do systému Klient vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami.
 3. Fotografické služby sú poskytované podľa platnej ponuky a cenníka uverejnených na webovej stránke: www.foto.fujifilm.sk
 4. Fotografické služby poskytované prostredníctvom portálu IFŠ zahŕňajú vyvolanie snímok na fotografickom papieri zo súborov uložených vo formáte .jpg a zaslaných Klientom prostredníctvom systému ISF na webovej stránke portálu www.foto.fujifilm.sk
 5. Objednávky zo systému IFS sú vybavované len autorizovanými štúdiami digitálnych fotografií FDi Fujifilm zmluvne viazanými s FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka (ďalej len "Štúdiá") a prostredníctvom FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka. Zoznam autorizovaných Štúdií je uverejnený na webovej stránke: www.foto.fujifilm.sk
 6. Všetky objednávky sú vyhotovované s použitím papiera a chemikálií značky Fujifilm na strojoch Fujifilm Frontier.
 7. Po zaslaní objednávky bude Klientovi na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke doručené "Potvrdenie prijatia objednávky".
 8. Objednávka nebude prijatá v prípade:
  • vzniku pochybností o obsahu objednávky;
  • ak bude registračný formulár vyplnený nesprávne;
  • akéhokoľvek poškodenia doručených súborov;
  • vzniku okolností, ktoré bránia úplnému alebo čiastočnému vybaveniu objednávky.

O zamietnutí prijatia objednávky bude Klient informovaný spôsobom uvedeným v odseku 7, iba ak by to neumožňovalo nesprávne uvedenie adresných údajov Klienta.

§3 Dodacie podmienky

 1. Po doručení "Potvrdenia o vyhotovení objednávky" elektronickou poštou budú objednané fotografické služby podľa výberu Klienta:
  • zaslané listom prvej triedy na adresu, ktorú Klient uviedol v objednávke;
  • pripravené na prevzatie v príslušnom štúdiu určenom Klientom v objednávke, v ktorom si objednal dodanie služby.
 2. Klient musí pred prevzatím objednávky skontrolovať na stránke www.foto.fujifilm.sk otváraciu dobu Štúdia, ktoré objednávku vybavilo. Každé Štúdio má individuálnu otváraciu dobu. Klient je povinný osobne si objednávku prevziať v lehote 90 dní od doručenia "Potvrdenia o vyhotovení objednávky". Bezdôvodné odmietnutie alebo neprijatie zásielky alebo nedodržanie lehoty na osobné vyzdvihnutie podľa predošlej vety Klienta neoslobodzuje od povinnosti za vybavenie objednávky zaplatiť.
 3. Dodacie náklady boli podrobne špecifikované v cenníku uverejnenom na webovej stránke: www.foto.fujifilm.sk
 4. Servis IFŠ nezodpovedá za lehotu doručenia zásielky prostredníctvom Slovenskej pošty (spôsob dodania: list prvej triedy).

§4 Dodacia doba

Všetky objednávky sú vykonávané s najvyššou dôslednosťou a v primeranej, čo najkratšej lehote, najneskôr však v lehote 5 pracovných dní od prijatia objednávky od Klienta.

§5 Cenník a platby

 1. Klient zaplatí za poskytnuté služby cenu vypočítanú podľa cenníka uverejneného na webovej stránke www.foto.fujifilm.sk vo chvíli objednávania.
 2. Klient si môže zvoliť spôsob platby podľa nasledovných možností:
  • platba v hotovosti alebo platobnou kartou pri vyzdvihnutí objednávky v Štúdiu;
  • platba vopred kreditnou kartou;
  • platba "na dobierku" (v prípade zaslania vyhotovených snímok listom prvej triedy).

§6 Uchovávanie prác

 1. Po vybavení objednávky sú fotografie/súbory odoslané klientom odstránené z pamäte počítačov Štúdia, ktoré vybavilo objednávku. Fotografie/súbory Klientov sú uchovávané na serveri obsluhujúcom IFŠ do momentu ich odstránenia Klientom.
 2. Zasielanie spolu s objednávkou fotografií s obsahom protiprávneho charakteru, akýmkoľvek spôsobom porušujúcim všeobecne platné právne predpisy, najmä vyzývajúce k rasovej, etnickej a náboženskej neznášanlivosti, obsahujúcich pornografiu, vyznávajúcich fašizmus, nacizmus, komunizmus, propagujúcich násilie, urážajúcich náboženské cítenie, práva iných osôb a rozširujúce obraz osôb, ktoré nevyjadrili súhlas s umiestnením svojho obrazu v IFŠ je zakázané.

§7 Reklamácie

 1. Na zakúpené a dodané služby a tovar môže byť v prípade ich rozporu s objednávkou uplatnená reklamácia. Prípadné reklamácie musia byť uplatňované na adrese Štúdia, ktoré vyhotovilo reklamovanú zákazku. Kontaktné údaje Štúdií sú uverejnené na webovej stránke: www.foto.fujifilm.sk. Podmienkou na začatie reklamačného konania je popis výhrad k produktu alebo službe. Pri uplatnení reklamácie je nutné dodať reklamovaný výrobok na adresu Štúdia, v ktorom bola poskytnutá služba spolu s dokladom o kúpe.
 2. V prípade neodôvodnenej reklamácie všetky náklady hradí Klient.
 3. V prípade doporučených zásielok a zásielok na dobierku v prípade poškodeného obalu v prítomnosti zamestnanca pošty spíšte zápisnicu o škode a neprijímajte tovar. Prijatie tovaru Klientom napriek zisteniu očividných poškodení obalu znamená, že k doručeniu nemáte žiadne výhrady.

§8 Autorské práva

 1. Prijatie týchto podmienok je totožné s predložením vyhlásenia zo strany Klienta, že vlastní všetky autorské práva na zaslané materiály a súbory fotografií.
 2. V prípade porušenia autorských práv tretích osôb v dôsledku vyhotovenia objednávky Klienta, za takéto konanie plne zodpovedá Klient.
 3. V prípade nárokov súvisiacich s autorskými právami uplatňovanými tretími osobami sa Klient zaväzuje čo najrýchlejšie riešiť každý sporný prípad s tretími osobami a oslobodzuje spoločnosť FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka a s ňou prepojené Štúdiá od akejkoľvek zodpovednosti za škodu vyplývajúcu z disponovania a rozširovania materiálov, na ktoré sa tieto práva nevzťahujú.

§9 Spracovávanie osobných údajov

 1. Zaregistrovanie alebo prihlásenie Klienta do servisu IFŠ je totožné s vyjadrením súhlasu na spracovávanie osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. uvedených v registračnom formulári na účely vyhotovenia objednávky.
 2. Správcom osobných údajov bude FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka.
 3. Klient má právo nahliadnuť do svojich osobných údajov, právo na ich opravu, ako aj právo na námietku proti spracovaniu spoločnosťou FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka. Akékoľvek vyhlásenia v tomto ohľade musia byť podané písomne na adresu FUJIFILM Europe GmbH. - organizačná zložka, Rybničná 40, 831 06 Bratislava.

§10 Záverečné ustanovenia

 1. V záležitostiach, ktoré tieto podmienky neupravujú sa uplatňujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.
 2. Obsah týchto Podmienok je k dispozícii v sídle spoločnosti FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka, na webovej stránke www.foto.fujifilm.sk a v Štúdiách.

Internetové Fotoštúdio – objednajte si fotografie najvyššej kvality cez internet. Objednaním fotografií cez internet nemusíte vychádzať z domu. Ako prví sme uviedli možnosť objednávky 3D fotografií, čo otvára novú kapitolu s názvom Trojrozmerná fotografia. Fotokniha Fujifilm - to sú fotografie uložené v jedinečnej knihe. V našej ponuke sú: Fotografie, Fotoknihy, Fotodarčeky a 3D fotografie.